افزودن نظر جدید

موبد جهانگیر اوشیدری در دانشنامه مزدیسنا میگوید کتاب " غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم‏ " ترجمه خداینامه های پهلوی هست. یعنی کتابی که توسط زرتشتیان و ساسانیان تدوین شد. اما برخی نمیخواهند این را قبول کنند. برخی برای فرار از پذیرش حقیقت، شاهنامه را رد میکنند. پژوهش های آرتور کریستین سن را هم قبول ندارند. اوستا را هم قبول ندارند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.