افزودن نظر جدید

قطب فرقه برچه اساسی به عنوان قطب انتخاب شده؟ قطب توسط چه کسی قطب شده؟ چه مدرک یا دلیل یا سندی برای عرفان قطب موجود است؟ آیا می تواند عرفان خود را اثبات کند؟ آیا عرفان موروثی است ؟ آیا قطب شدن موروثی است؟ آیا قطب می تواند باطن مریدان را ببیند؟ چرا نتوانست باطن شیخ تجاوزکار خود را ببیند؟ آیا جواب مریده هایی(همشیره ها) که عفت خود را از دست دادند و پاسخ خانواده ها(اخوی ها) را می دهد؟ مدعی باید بتواند خود را اثبات کند وگرنه هرگبری مدعی عرفان می شود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.