افزودن نظر جدید

همچنين در ترجمه perseus كه توسط مجموعه اي از دانشمندان و تاريخ شناسان در عرصه بين المللي صورت گرفته، باز هم از واژه «خدايان» استفاده شده است (كورش براي خدايان قرباني ميكرد و آنان را ميپرستيد). ترجمه انگليسي: Accordingly, he at once took victims and offered sacrifice in the high places to ancestral Zeus, to Helius, and to the rest of the gods
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.