افزودن نظر جدید

مفسر واقعی قرآن کریم که علاوه بر ظاهر بطن هایی فراوانی دارد، اهل بیت مکرم پیامبر هستند. پیامبر عزیز اسلام فرمودند من دو ثقل اکبر را میان شما به امانت می گذارم تا گمراه نشوید 1_قرآن 2_اهل بیت مکرم پیامبر اعظم که مفسران واقعی قرآن هستند ااگر ما به دستور پیامبر عزیز اسلام که دستور قرآن است و طبق نص صریح قرآن، گفته پیامبر از روی هوی نیست، تسلیم باشیم که عین تسلیم در برابر خداست و هر دو ثقل اکبر را بگیرم و یکی از آنها را رها نکنیم،. گرفتار این تفسیر به رای ها نمی شویم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.