افزودن نظر جدید

دریای مازندران در ایران باستان با نام «کاسپی/ کاسپین» شناخته می‌شده است و همین نام ایرانی اکنون نام بین‌المللی و رایج این دریاچه در سراسر دنیاست. برای نگارنده دانسته نیست که ایرانیانی که اینچنین در برابر نام خلیج فارس پایداری و جدیت نشان می‌دهند، از چه رو نسبت به نام کهن و ایرانی دریای کاسپین بی‌توجهی نشان می‌دهند؟ (رضا مرادی غیاث آبادی)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.