افزودن نظر جدید

این چه دروغیه که نوشتی، بنا به گزارش تاریخ صحیح، اسود عنسی کذاب، در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادعای پیغمبری. نمو،ده و حضرت فیروز دیلمی رضی الله تعالی عنه در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم وی را به قتل رسانیده وپیغمبر صلی الله علیه و سلم از آن خبر داده وفیروز رضی الله تعالی عنه را شخصی مبارک از خاندانی مبارک گفته، اما خبر کشته شدن اسود عنسی کذاب اندکی بعد از فوت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه رسیده و البته باعث خوشحالی مسلمانان بعد از اندوه فراوان فوت پیامبر صلی الله علیه و سلم شده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.