افزودن نظر جدید

اگر دوهزار بار هم در تطهیر عمل اعراب بنویسید هرگز پاک نخواهد شد چرا که زشت، زشت است. البته اسلام نورانی ایرانیان نیز از انها بدست نیامد بلکه خود حقیقت را کشف کردند. کجا می توان اعمال سپاهیان عرب را در جزیه گرفتن و فروختن به عنوان برده و... را انسانی تلقی نمود؟؟؟؟؟!!!! هرگز شما دیده اید که سپاهیان ایرانی با مملکتی کارهایی را بکنند که اعراب کردند؟؟؟؟؟؟ مثلاً خشاریاشاه آتن را گرفت. کتاب سوزاند؟ برده فروخت؟ یونانیان اجیر شدند؟ زنانشان تصاحب شدند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.