افزودن نظر جدید

متاسفم برای شما! اگردرزمان حمله صدام به خرمشهر یک فرمانده ایرانی با نیروهای ارتشی ومردمی صحبت می کرد ومیگفت که جنگ نکنید شهرراتسلیم کنید تادرامان باشید این خدمت به ایران بود؟ اینجا بحث نژاد پرستی نیست ! آن دوستانی که به خاطرتعصب مسلمانی حمله اعراب به ایران راتوجیه می کنند وخائنانی مانند سلمان فارسی راموجه جلوه می دهند اگرفردا عربستان یا آمریکا به ایران حمله کند وعده ای بخواهند ازهمین توجیهات برای تسلیم نمودن کشوراستفاده کنند چه جوابی برای گردانندگان این سایت خواهد ماند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.