افزودن نظر جدید

سلام . یشتها ارزش ادبی دارد . درست است . اما فقط این نیست . بلکه ارزش تاریخی نیز دارد . حداقل نویسندگان اوستا اینطور معتقد بودند چه اینکه بخش های زیادی از یشتها را به تاریخ و سرگذشت پیشینیان اختصاص دادند . گذشته از اینکه در ادبیات و در موضوعات تمثیل و تشبیه ، بین مشبّه و مشبّه به می بایستی یک وجه شبه یا علقه ای موجود باشد ، نمی توان هرچیز بی ربطی را به چیز بی ربط دیگر تشبیه یا تمثیل نمود . گذشته از اینکه اصل تشبیه و تمثیل باید بر اساس مبنا باشد . اهورمزدا به صراحت میگوید برای دفع اهریمن به خودت پر مرغ آویزان کن . اینجا مسئله صریح است . ابهام یا استعاره ی مشاهده نمی شود. اگر هست بفرمایید چیست ؟ وجه شبه را نیز در این تشبیه - که مدعی آن هستید - روشن نمایید . لطفاً بفرمایید گاتها بر اساس کدامین دلیل به زرتشت ارتباط دارد ؟ در ترجمه های دانش محورو آکادمیک گاتها چندان از اندیشه های والا اثری مشاهده نمی شود . شاید شما ترجمه های رنگ شده و لعاب داده شده ی موبدان را مطالعه کرده اید .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.