افزودن نظر جدید

سلام و احسنت! احسنت جالب هست ک باستانگرایان به به بعضی عرب ها میگویند سوسمار خور و فرهنگشان را میکویند اما خودشان سینه چاک فرهنگ غربی هستند ک خوک میخورند و از تکنولوژی چین و ژاپنی استفاده میکنند ک خورن سوسک و موش و خفاش و قورباقه حزو عادات غذاییشان است. اگر سوسمارخوری نوعی بی فرهنگیست و شایسته ملامت پس چرا هیچوقت ایراد و ملامتی به چینی ها و ژاپنی هایی ک سوسک میخورند از طرف باستانگراها صورت نمیگرید؟ پس باید علت ایرادگیری به بعضی عرب ها را درجای دگری جست. ان جای دیگر نژادپرستی است و بس! نژآدپرستی توسط کسانی ک خودرافرزند کوروش میدانند.کوروشی ک به قول خودشان هرجا میرفت به فرهنگ ملل دیگر احترام میگذاشت اما حیف این احترام به فرزنندانش به ارث نرسیده و اینها فقط ادعا دارند و بس!@
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.