افزودن نظر جدید

انها راچه نفرینی کنیم که خود دربلایی غظیم گرفتارند که همان باستانگرایی باشد. آنها آنقدر در توهم باستان گیرند که حتی به دبستان هم نمی رسند . ملتی که در گذشته ی خود گرفتار هست هرگز آینده درخشانی نخواهد داشت.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.