افزودن نظر جدید

کل داو، در واقع هیچ ارتباطی با اهل حق ندارد، زیرا همان طور که اشاره کرده اید این دخمه متعلق به دوره های پیش اسلام است و صرفا به دلیل دونی برخی آن را مرتبط با اهل حق قلمداد می کنند. مخدوش بودن دونای دون این ارتباط را منتفی می کند. از دیگر سوی وقتی می توان از وجود یک ایین، مکتب یا مذهبی سخن گفت که در آن مقطع تاریخی پیروانی داشته و آثار و مناسکی هم داشته باشند و اهل حق هیچ کدام از موارد مذکور در باره اهل حق پیش از اسلام صادق نیست لذا ادعای وجود اهل حق پیش از اسلام ادعایی بدون دلیل و برهان است. یا هو.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.