افزودن نظر جدید

پادشاهان ساسانی و موبدان زرتشتی مومن ترین کسان به دین زرتشت بودند شما از تاریخ ساسانیان یک نمونه بیاورید که پادشاهان ساسانی یا موبدان زرتشتی چنین کاری کرده باشند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.