افزودن نظر جدید

خلفای شما چرا علی را کنار زدند؟ خلفای شما چرا در جنگ جلولا بی حیایی اعراب را دانسته و افسار شیاطین را نکشیدند؟ خلفای شما چرا کتابخانه ها را سوزاندند؟ خلفای شما چرا ابن زیاد حرامزاده را مامور فتح خراسان کردند؟ چرا چرندیات را باور میکنید کدام زردشتی با محرمش ازدواج کرده ؟تو کمبوجیه را دیده بودی؟ من راجع به خلیفه تان بسیار چیزها شنیده ام از مادرش و.. آیا خوبست که بگویم؟ آتش پرست یعنی چه خوبست آنها به تو بگویند سنگ پرست؟ چرا جلوی سنگ سجده میکنی؟ نه..بگو آتش را آنها و کعبه را ما نماد و قبله میگیریم؟تو میفهمی یا خدا؟ که فرمود ای مسلمین شما را با مجوس چه کار به دین خود برسید که نوکری آمریکا در تمام سنی نشینان رسم شده؟ و ان کان هکذا علی الاسلام والسلام
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.