افزودن نظر جدید

لطفا خودتان را ناراحت نکنید.نه به کوروش توهین کنید نه به حضرت علی.شما که نمی توانید میانه رو باشید خودتان را بافرهنگ ندانید.قران به بزرگی کوروش گواه داده و پیامبر به بزرگی علی.رستم فرخزاد هم اینقدر بد نبود.ازر میدخت ایران را به فنا داده بود.لطفا هم نمی دانید حرف نزنید.حدود 20 سال قبل از قادسیه،اسلام وارد ایران شده بود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.