افزودن نظر جدید

این سایت های جمهوری اسلامی هست که با این مطالب که در سایت ها میزاره بین مردم تفرقه میندازه و زرتشتی رو با یهودی و سنی رو با شیعه به جون هم میندازه و حکومت میکنه ماننده انگلیس . باید گفت که همیه شخصیت های تاریخ برای مردمانش مهم و ارزش مند است . مانند کورش کبیر و حضرت محمد ما باید بدانیم که به هم دیگر احترام بزاریم برای اینکه اینکار را درست انجام بدهیم به این شخصیت ها احترام بزاریم و این را بدانید که کوروش کبیر برای کرد . لر . ترک . عرب بسیار محبوب است .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.