افزودن نظر جدید

تمام صهيونيستها دارن برای كورش تبليغ ميكنند هم شبكه ها ماهواره ای هم شبكه ها ی اجتماعی اين همه تبليغ میكنند ولی نتوانستن بيش از چند هزار نفر فريب بدهند. صهيونيستها از كورش بت ساختند آن هم بت به رنگ بعل و مردوخ . بت های شيطانی كه كورش آنها ر می پرستيد . نام قوم شما هم صدای سگ هست. پارس صدای سگ. ولی سگ هيچ وقت خوبی را فراموش نميكند. اما شما خوبی را فراموش ميكنيد . مرده پرست هستيد كورش پرست هستيد و كورش هم شيطان پرست بود. (ثريا آرانی دختر آذربایجان عضو نهضت رستاخيز جوانان آذربايجان)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.