افزودن نظر جدید

شمس تعصب و تحجر و عصبیت رو کنار بگذار ! در نگاه اسناد کهن زرتشتی و غیرزرتشتی، ازدواج با محارم (و متأسفانه تجاوز به محارم بدون رضایت آنان) جایز شمرده شده است: این حقیقت، مستند و مزیّن به اعترافات موبدان و دربردارنده سخنانی صریح از بزرگترین اوستاشناسان جهان است: دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/12997 - آذرفرنبغ فرخزادان، ازدواج با محارم در کتب زرتشتیان: http://www.adyannet.com/ar/node/1141 - ازدوا‌ج‌های برادر-خواهری در آیین زرتشت: http://www.adyannet.com/news/13005 - ازدواج‌های مادر-پسری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13031 - ازدواج‌های پدر-دختری در آیین زرتشتی: http://www.adyannet.com/news/13013 تو که پیرو هیچ دینی نیستی پس واسه چی از اینها دفاع میکنی ؟!!! امیدوارم خواهر و مادر خودت هم به دست باستانگرایان افراطی به غارت برند ببینم باز هم ازشون دفاع میکنی ؟!!! اینو بخون و تعصب رو کنار بگذار : http://www.adyannet.com/news/5970 و این : http://www.adyannet.com/news/1726
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.