افزودن نظر جدید

اعراب هرکاری کردن خوب کردن یا بد کردن تو به مرضوع بحث نگاه کن.آیا دلیلی واسه زرتشتی بودن کورش داری ، ؟ اگه داری ارایه کن. اگه هم نداری پس بهتره که بدونی کورش زرتشتی نبود. بحث رو هم عوض نکن. بحث سر معنی اسمها نیست . اگه هم باشه آبروت میره چون زرتشت یعنی شتر زرد. اسمهای اصیل ایرانی پسوند اسب دارند مث جاماسب و گشتاسب وووو
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.