كتاب "پير استعمار"

پير استعمار

از همان آغاز پيدايش بابيت و در پي آن بهائيت، بسياري بر آن بودند كه جاي پاي كشور روسيه ي تزاري در بهره برداري از اين ماجرا براي ايجاد اختلاف و دو دستگي در ميان ملت ايران، به روشني پيداست. پس از انقراض امپراطوري روسيه، بهائيت، كاملا مورد بهره برداري استعمار پير، يعني امپراطوري بريتانياي كبير، قرار گرفت. به ويژه در اشغال فلسطين و جدا سازي آن از امپراطوري عثماني، در جريان جنگ جهاني اول، عبدالبهاء، پيشواي دوم بهائيان، نقش كليدي داشت، بدانسان كه به همين مناسبت به دريافت لقب پهلواني knighthood از جانب امپراطوري انگليس، مفتخر گرديد و Sir ناميده شد.