چین و ایران

01/17/1400 - 12:01

با مطرح شدن باب مذاکره درباره توافق نامه ایران و چین، رسانه‌های ضد انقلاب و معاند با جمهوری اسلامی شروع به تخریب این مذاکرات کردند. صلاحی نیز به همراه شبکه‌های معاند به تخریب این طرح پرداخته و ضمن محکومیت کشتار مسلمانان در چین به انتقاد از جمهوری اسلامی پرداخته است که چرا درباره این کشتارها ساکت هستند.