پائولوکوئلیو

روسپی یا راهب، کدام بهشتی هستند؟
09/09/1401 - 14:19

پائولوکوئلیو مروج معنویت سکولار و پلورالیسم (کثرت گرائی) دینی است. در داستان راهب و روسپی کوئلیو می بینیم که یک روسپی را بخاطر دعا مستحق بهشت؛ و راهبی که او را موعظه می کند بخاطر موعظه مستحق جهنم می داند.