ورزش یوگا

باشگاه یوگا, هندوئیسم, ورزش یوگا, سید عبالحمید موحدی نائینی, مسعود مهدوی پور
06/12/1401 - 08:48

آقایان موحدی نائینی و مهدوی پور که باعث ثبت یوگا به عنوان ورزش در فدراسیون ورزش های همگانی ایران شدند، خودشان یوگا را در هند آموخته اند. در باشگاه های یوگای ایران همان تکنیک های آشرام هند انجام می شود. همچنین خیلی از افرادی که مدتی در باشگاه های یوگا تمرین می کنند برای فرا گرفتن دوره های تکمیلی یوگا به هند می روند و ادامه آموزش ها را آنجا دیده و بعد برگشت همان مطالب را به مخاطبان ایرانی عرضه می کنند.