همطرازی قطب با امام

معرفت
09/04/1402 - 07:13

معرفت الهی، راهی برای رسیدن به عبودیت و بندگی است، تبعیت از معصومین(ع) از منظر معارف دینی، راه رسیدن به معرفت صحیح است و تبعیت اقطاب، راهی به معرفت الهی نخواهد بود.

معجزه
08/20/1402 - 11:04

محمداسماعیل صلاحی قطب خودخوانده دراویش گنابادی، معجزه را یکی از راه‌های تشخیص قطب زمان دانسته؛ این در حالیست که طبق روایات معصومین(ع)، این راه مخصوص تشخیص انبیا و امامان معصوم(ع) است.

08/15/1402 - 13:56

اقطاب دراویش گنابادی، مقام خویش را هم‌طراز امام معصوم(ع) دانسته و برای القای چنین تفکری در بین مریدان خویش، از راهکارهای متعددی استفاده کرده‌اند؛ یکی از این راهکارها این بوده که راه تشخیص اقطاب را به وسیله نص دانسته، ولی در فرهنگ شیعی، نص برای تشخیص امام معصوم(ع) تعیین شده است.