محل تولد

04/01/1398 - 07:16

روایات ولادت امام (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) در سامرا که فراوان است. مدینه هم‌فقط عامه یک نقل مجعول دارند. که این جعل حدیث بخاطر تحریف و دشمنی با مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) شیعه است. و اخذ مخالف عامه واجب است. در ثانی چیزی به اسم‌ مدینه (به ضم میم) و در عراق در اون زمان‌(زمان صدور حدیث. به فرض صدور) وجود نداشته است و این اصطلاح جدید است.