قانون معرفت شناخت

علم امام
12/03/1402 - 09:01

علم، یکی از ویژگی‌های حجت الهی است که «احمد اسماعیل بصری»، آن را محدود به علم به مسائل دینی می‌داند؛ در صورتی که معصومین (ع) ابعاد مختلفی همچون علم به حوادث آینده و علم به تمام لغات و زبان‌ها برای آن قائل هستند.

قانون
07/06/1402 - 08:50

احمداسماعیل بصری، مدعی است که مخالفینش هیچ گونه قانون معرفت حجت الهی ندارند، در صورتی که در روایات معصومین(ع)، مجموعه‌ای از قوانین معرفت حجت الهی وجود دارد.