علاءالدوله سمنانی

ذهبیه
07/26/1401 - 16:42

بعضی از فرق صوفیه ادعا دارند که تعالیم آنها منطبق با شیعه اثنی عشری است و حتی در نام گذاری فرقه خود به گونه ای عمل می کنند که این ادعا را ثابت کنند. یکی از این فرقه ها فرقه صوفیه ذهبیه می باشد که در وجه تسمیه خود به این نام، ادعای شیعه بودن تمام اقطاب خود است، در صورتی که با قرائن موجود، سنی بودن بعضی از اقطاب آن ها مسلّم است.

06/14/1396 - 09:57

یکی از مسائل مهم و مورد بحث در تصوف، مسئله ولایت در قطب می‌باشد که در واقع با مطرح‌کردن آن، قطب را تا جایگاه امام معصوم بالا برده و او را در زمان غیبت، به‌عنوان امام مردم معرفی می‌کنند، که این عقیده نادرست در بین صوفیه سبب شده که بعضی از سران آنان، وجود امام زمان (علیه‌السلام) در این عصر را انکار کنند.