دون خوآن

عرفان سرخ پوستی
08/04/1401 - 17:02

عرفان سرخپوستی مدعی است جهان پیرامون ما دارای دو واقعیت است. درخت، گل، انسان های دیگر، گفت وشنود و موسیقی و ... هر کدام بخشی از واقعیت آشکار ما هستند ولی یک واقعیت پنهان دیگر داریم که با مصرف گیاهان روان گردان با آن مرتبط می شویم؛ و این گیاهان معرفت ساز هستند!