دشمن شناسی

دشمنان اصلی جامعه اسلامی دوران پیامبر (ص) و عکس العمل حضرت در مقابل آنان
09/26/1401 - 17:03

پیامبر (ص) پنج دشمن اصلی در مقابل خود در حکومت مدینه می‌بیند: قبایل نیمه وحشی اطراف مدینه؛ مشرکین مكه؛ یهودیها؛ منافقین مدینه و هوای نفس مسلمانان. پیامبر اکرم (ص) برای هر کدام از دشمنان، سیاست مناسبی را در پیش گرفت.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/07/1401 - 16:40

امروزه برخی از افراد ضعیف الایمان و خود فروخته، همسو با سیاست های استکبار و قدرت های استعمارگر و علیه انقلاب اسلامی ایران فعالیت های رسانه‌ای انجام می‌دهند و ذره‌ای اعتراض را علیه نظام اسلامی ایران مدیرت می‌کنند که البته با بصیرت مردم انقلابی و ملت همیشه در صحنه ایران، این خباثت ها بی اثر مانده است.