خاخام الیاهو

مواضع نژادپرستانه الیاهو، در قبال فلسطینیان
12/01/1401 - 11:33

شموئل الیاهو، خاخام نژادپرست و تندروی صهیونیستی در سال‌های اخیر در رابطه با مبارزه‌ای که اعراب فلسطینی در شهرهای مختلف برای دستیابی به حقوق و سرزمین از دست رفته خود دارند، با استناد به فقراتی از کتاب مقدس، مواضع غیرمنصفانه و فتواهای جنجالی و حتی غیرانسانی دارد.