جسمانیت خداوند

09/05/1396 - 09:07

بخاری در کتاب خود که مورد قبول وهابیت می‌باشد روایاتی را آورده که در زمره اسرائیلیات بوده و به جسمانیت خداوند اشعار دارد.

09/04/1396 - 21:40

تشبیه خداوند متعال به مخلوقات و جسم دانستن خداوند، از شاخصه‌های مهم فکری و اعتقادی وهابیت است که در آثار احمد بن حنبل مشهود بوده و به تبع وی وهابیان به ترویج آن پرداخته‌اند لذا به وهابیان، مجسّمه و مشبّهه اطلاق شده است. وهابیان معتقدند صفاتی را که در روایات پیامبر اکرم در مورد خداوند وارد شده است، می‌توان به خداوند نسبت داد.

09/04/1396 - 16:19

قائلان به جسمانیت خداوند، با بیان روایتی از پیامبر (ص) انداختن آب دهان و بینی را در جلوی نمازگزار مکروه دانستند و علت آن را حضور خداوند در مقابل نمازگزار بیان نمودند

09/04/1396 - 15:39

عده‌ای نابخرد که می‌توان آنها را از جمله قائلان به جسمانیت خداوند به حساب آورد معتقدند خداوند با الاغ خود هر شب بر پشت بام مساجد فرود می‌آید!

09/04/1396 - 14:12

ابن ابی الحدید در ضمن شرح نهج البلاغه خود با بیان روایتی به جسمانیت خداوند معتقد می‌شود و بیان می‌دارد که خداوند هر شب سوار بر الاغ به زمین می‌آید.

09/02/1396 - 21:16

تشبیه خداوند متعال به مخلوقات و جسم دانستن خداوند، از شاخصه‌های مهم فکری و اعتقادی وهابیت است که در آثار احمد بن حنبل مشهود بوده و حنابله ـ بویژه ابن تیمیه ـ و به تبع وی وهابیان به ترویج آن پرداخته‌اند لذا به وهابیان، مجسّمه و مشبّهه اطلاق شده است. از باب نمونه ابن‌تیمیه معتقد است جسمانیت و لوازم آن توسط شرع به اثبات رسیده است.

07/22/1396 - 21:31

مفتیان وهابی بدون آگاهی از لازمه بعضی از حرفها و سخنان خود اقدام به صدور بعضی فتاوی و تفاسیر از کلام الله مجید می‌کنند که نشان از بی‌سوادی و تفکرات نابخردانه ایشان دارد. ایشان معتقد به جسمانیت خداوند بوده و برای او اعضا و جوارح قائلند و در تفکری مضحک معتقدند وقتی خداوند برای ترساندن بعضی انسانها به زمین می‌آید زلزله رخ می‌دهد.

07/22/1396 - 15:38

رهبران وهابیت با نگرش سطحی و تمسک به ظاهر قرآن معتقد به جسمانیت خدا می‌باشند. ایشان بدون در نظر گرفتن اصول اولیه در اثبات خداوند که آن ذات مقدس را بی‌نیاز از همه چیز می‌داند قائل به جسمیت و اعضا و جوارح برای خداوند می‌باشند که به حکم جسمیت آکنده از انواع نیازها است. ایشان در واقع خداوند را در حد یک انسان و بشر معمولی دانسته‌اند.

09/27/1392 - 19:34

یکی از اعتقادات وهابیون،اعتقاد به جسمانیت خداست ، ظاهرا اولین کسی که این نظریه را مطرح کرد ، ابن تیمیه حرانی نظریه پرداز تفکر وهابیت بود ، او به دلیل عقائد و دیدگاههای شاذ و نادرش در باب ذات خداوند متعال از سوی برخی علمای اهل سنت طرد گردیده و مشبهه و یا مجسمه خوانده شده است .

صفحه‌ها