تناقض در اهل حق

10/14/1396 - 11:49

دونادون یا گردش متوالی روح در هزار و یک بدن از عقاید مهم و اساسی فرقه اهل حق است که در اندیشه پیروان آیین یارسان از آن به "سیر تکامل انسان" تعبیر شده است. سؤالی که در ذیل این اندیشه از اهل حق مطرح می‌شود این است که سبب ترقی و تکامل دونی به دون دیگر یا از منزلی به منزل دیگر چیست که اهل حق در پاسخ به این سؤال مطالب متناقضی بیان می‌کنند.

09/26/1396 - 09:35

نقطه مرکزی مبحث تجلی خداوند در اندیشه اهل حق به مسئله "ذات" و جلوه گری آن در جامه بشری برمی‌گردد. اما اهل حق از مقوله "ذات" و اشخاص متجلی در ذات تفسیر وتبیین مشخصی بیان نکرده‌اند و از آن تفاسیر مختلف و گوناگونی بیان کرده‌اند.

08/23/1396 - 11:36

برخی از پیروان و صاحب‌قلمان تازه‌کار اهل حق، این آیین را دین مستقل قبل از اسلام معرفی می‌نمایند؛ حال‌آنکه در هیچ کتاب ملل ونحلی اسمی از این آیین نیست و از طرفی در تناقض‌گوئی آشکار ایشان پیشینه اهل حق را قبل از اسلام می‌دانند و بعد اظهار می‌کنند که ظهور و بروز آن را در عصر حضرت علی (علیه‌السلام) است!