امام خمینی و مسیحیت

khumeini.jpg
11/18/1401 - 17:09

امام خمینی (ره) دین مسیحیت امروزی را دینی که توسط سردمداران آن به تحریف کشیده شده می داند. در اندیشه امام خمینی (ره) اگر در جهان امروز نشانه ای از فضائل اخلاقی است، به‌خاطر پیروی بخشی از مردم از تعالیم انبیا است.

01/18/1400 - 20:21

یکی از مضحک‌ترین اخبار قرن حاضر ادعای ترور پاپ ژان پل دوم توسط محمدعلی آق‌جا به دستور امام خمینی(ره) بود، ادعایی که هیچ گاه دلیل قانع کننده‌ای برای اثبات آن آورده نشد و حتی قرائنی مخالف آن وجود دارد، ضمن اینکه واتیکان نیز این ادعا را کذب خوانده است اما گروه‌های معاند سعی دارند آن را به مخاطبین خود الغا کنند، این یعنی کاتولیک‌تر پاپ...