ارتباط نورعلی الهی با آسمان

06/17/1397 - 14:43

نورعلی الهی که همواره با سوءاستفاده از سادگی مریدان، سعی داشته است مطالبی خرافی و غیر قابل‌قبول به آنها القاء کند تا بتواند تبعیت بی‌چون‌وچرای آن ساده‌لوحان را به‌دست آورد، در ادعایی مضحک مدعی ارتباط و علم و آگاهی از سیارات دیگر است.