ادعای امی بودن پیشوایان بهایی

07/10/1397 - 10:25

مبلّغ بهائی یکی از دلایل حقانیت پیامبرخوانده‌ی بهائیت را اُمّیت وی دانست. اما پس از آن‌که ادعای اُمّیت او در کودکی رد شد، متداول نبودن دروس او را دلیل بر اُمّیتش گرفت. این در حالیست که جناب بهاء در بزرگ‌سالی هم درس‌خوانده بوده و هر زمان که نیاز به فهم مطلب علمی داشته، به کتاب‌ها مراجعه می‌نموده و ادعای احاطه بر کتبش، پوچ است!

06/04/1397 - 10:49

عبدالبهاء برای توجیه ادعای پیامبری پیشوای بابیت و بهائیت، به کرامت‌تراشی برای او متوسل و هرگونه تحصیل علی‌محمد باب را منکر شده است. اما به راستی چگونه می‌توان پایه‌های حقانیت علی‌محمد شیرازی را بر دروغ استوار ساخت؛ دروغی که حتی منابع دست اول بهائی، به تکذیب آن پرداخته و به درس خوانده بودن این پیشوای بابیت و بهائیت اعتراف کرده‌اند!

11/11/1396 - 10:11

با توجه به مدارکی که در کتب بابی و بهائی مبنی بر تحصیل علی‌محمد شیرازی در دوران کودکی و جوانی وجود دارد، مبلّغان بهائی درصدد توجیه این مدارک برآمده و در عذری بدتر از گناه مدعی شدند که باب، مراتب علمی معمول را نگذرانده است. چرا که شخصیت‌های بسیاری به خاطر نبوغ خود، بدون گذر مراتب علمی متداول، به مدارج عالی علمی رسیده‌اند.

11/07/1396 - 13:57

پیروان علی‌محمد شیرازی در تلاشند تا برای اثبات وحیانیت کلمات وی، اُمّیت او را اثبات کنند. این در حالیست که مدارک بسیاری در دست است که گواه بر شاگردی علی‌محمد، در مکتب بزرگان مسلک شیخیه دارد. اما دو رویی بهائیان در حالیست که قرآن کریم، علّت اُمیّت حضرت محمّد (صلّی الله علیه و آله) را نشانه‌ای بر صداقت دعوت ایشان معرفی می‌کند.

08/10/1396 - 12:05

مبلّغ بهائی در کانال خود، مدعی نوشتن نامه‌ای توسط پیامبرخوانده‌ی بهائیان می‌شود که در آن، ادعای علم الهی و اُمیّت خود را مطرح نموده است. اما لازم است بدانیم بر خلاف ادعای اُمیّت پیامبرخوانده‌ی بهائیان، مبلّغین بهائی، در عین حفظ ظاهر اُمیّت پیامبرخوانده‌ی خود، در لابه‌لای آثارشان به درس خوانده بودن حسینعلی نوری اعتراف کرده‌اند.

08/08/1396 - 09:45

یکی از کانال‌های تلگرامی بهائیت، مطلبی با عنوان «نامه بهاءالله در شش سالگی» به انتشار درآورد و درآن، پیامبرخوانده‌ی بهائیان را درس نخوانده و اُمی معرفی نمود. اما این ادعا در حالیست که عزّیه نوری (خواهر پیامبرخوانده‌ی بهائیان)، صراحتاً برادر خود را اهل درس و مشق معرفی کرده و اساساً ادعای اُمیت حسینعلی نوری را رد می‌کند.