اهل حق و زرتشت

  • 1396/10/20 - 09:11
در اهل حق چهار اصل از خلاقی "راستی، پاکی، نیستی و ردا" وجود دارد. اغلب کلام دانان اهل حق این چهار رکن را برگرفته نیاز شعار"گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک" در دین زرتشت تلقی می‌کنند و وجود این آموزه‌ها را دستاویز ارتباط تنگ‌بین اهل حق و زرتشت قرار داده‌اند و حال‌آنکه این اصول در آمار و مفاهیم بین این دو مسلک متفاوت است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– در اهل حق چهار اصل از اخلاقی"راستی، پاکی، نیستی و ردا" وجود دارد. اغلب کلام‌دانان اهل حق این چهار رکن را برگرفته نیاز شعار"گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک" در دین زرتشت تلقی می‌کنند و وجود این آموزه‌ها را دستاویز ارتباط عمیق بین اهل حق و زرتشت قرار داده‌اند و حال آنکه این دو شعار یا رکن اخلاقی از جهاتی باهم تفاوت دارند. اولاٌ آمار آموزه‌ها در دو آیین یکسان نیست؛ شعار زرتشت به سه اصل است ولی ارکان یاری چهار موضوع را در بر می‌گیرد. ثانیاً از حیث مفاهیم در شعارهای دو آیین باهم تفاوت‌هایی وجود دارد؛ در پیام زرتشت به "گفتار نیک" اشاره‌شده است و درحالی که در ارکان یاری به آن اشاره نشده است. در اهل حق به‌ اصل"راستی"اشاره‌شده است ولی در اندیشه زرتشت به اندیشه نیک اشاره‌ شده است. از طرفی دیگر در ارکان یاری از"ردا"سخن به میان آمده است و حال‌ آنکه در زرتشت از چنین آموزه‌ای سخن به میان نیامده است. بنابراین بین شعارهای اخلاقی اهل حق و زرتشت کمترین وجه اشتراک دیده می‌شود و نمی‌توان از آن ارتباط تنگاتنگ بین این دو مسلک را به‌دست آورد و از طرفی این اصول در همه شرایع الهی وجود داشته است.[ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان ( اهل حق)، صص 274-273

پی‌نوشت:  
رستمی، منصور، ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان ( اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، صص 274-273

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.