افزودن نظر جدید

توسشل به معنی این نیست که چیزی را از غیر خدا بخوتهیم .هر بشری نیازمند رحمت خداوند است . تنها به بعضی وحی میشود و هیچ فرقی با هم ندارند(در نیازمندی به خداوند) پیمان ما با او ایاک نعبد و ایاک نستعین است که بالاترین پیمان است . همیشه باید در نظر داشت هر چیزی از خداوند خواست میشود (ایاک نستعین ) و اجابت خواست ب وسیله اسباب و عواملی است که میتواند شی یا شخص یا هر عاملی در هستی باشد .که هر کدام از عوامل و تجلیات میتوانند نقش کارگزار الهی برای امور باشند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.