افزودن نظر جدید

صحیح بخاری منبع درستی نیست و همین بس برای بی اطلاعی توازاسلام که بادیدن یک روایت سریع حکم به صحت ان می کنی راوئ روائت فردی بنام ابوهریره است که از اجداد زرتشت دروغگوی توست ومنشا انحرافات بسیار در اسلام شده است و بعد درمورد ایه قران تو که ان ایه را خوانده ایه دیگر ان را باید میخواندی که فسئلوهم ان کانوا ینطقون که حضرت ابرهیم درصد بیان این نکته است بت ها وقتی نمیتواند حرف بزند پس به طریق اولی توانای انجامکاری نیز ندارند ودرادامه ایات نیز امده که مشرکان به این نکته پیبردهاند واز سوی دیگر هر دو طرف علم به انجام نشدن این امر دارند و تو بهتر در معنا دروغ بیش تر دقت کنی پسر ناز وتو به منابع غیر معتبر استناد کردای وحالا تو جواب بده در مورد بی غیرتی زرتشتیان در ازدواج با محارم که این کار در بسیاری از حیوانات نیز دیده نمیشود ای کاش اتش پرستها بهاندازه یک خروس غیرت داشتند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.