افزودن نظر جدید

در حال حاضر شما و هم مسکان شما به آن مبتلا هستند که همه هیچ را منتسب به خود می کنند. جناب شیرین شما اشنایی . گفته های شما سر شار از این دروج است. ناقص اوردن و کم و زیاد کردن هم دروج است. هنوز زوده با هم گفتمان کنیم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.