افزودن نظر جدید

6. محمدبن سيرين !!! شما مطمئنی برادر؟! محمدبن سیرین از اصحاب ائمه بوده ؟! به تاریخ نگاه دقیقتری بینداز
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.