افزودن نظر جدید

روایات صحیح داریم که صوفیان دشمنان اهل بیت هستند.بازماندگانشان هم که درعصرحاضرتحت عنوان دراویش گنابادی معروف هستنددچارانحرافات اساسی هستند.چرااحکام اسلام وقرآن رااز سرچشمه ی جوشان اهل بیت نگیریم ودنبال آدم مشکوک المذهب ودشمن اهل بیت راه بیفتیم.کلیپ های نعمت اللهی گنابادی وفسادوتجاوز ودادگاهی جوادنوربخش وخواجه گراشی و......را دراینترنت جستجوکنید تا همه چیز رابفهمید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.