افزودن نظر جدید

این حرف شماست که وندیداد برای زرتشت نیست. اتفاقا خود موبدان در طول هزاران سال معتقد بودند که وندیداد کتابی هست که تعالیم و سخنان اهورامزدا و زرتشت را در خود دارد. هنوز هم هر جای وندیداد را باز کنید نوشته "زرتشت گفت"...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.