افزودن نظر جدید

نبرد اهورامزدا و اهریمن طبق وعده دین زرتشتی، 400 سال پیش باید به پایان میرسید که نرسید. یعنی قرار بود 400 سال پیش، سوشیانس ظهور کند که نکرد: https://www.adyannet.com/fa/news/30271
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.