افزودن نظر جدید

پادشاهان هخامنشی درباره ی دین های گوناگون سخت گیری نمی کردند چنانکه کوروش بزرگ به دین بابلیان را ارج نهاد و کمبوجیه به دلیل گرامیداشت مصر خود را فرعون نامید. اما دلیل اینکه خشایارشا تندیس خدایان بابلی را نابود کرد به باور پیرنیا این است: بابل در زمان داریوش بزرگ دو بار شورش کرد و داریوش آن را سرکوب کرد و دوباره در زمان خشایارشا شورش کرد. گویا کسی که سردسته شورشیان در بابل بوده است برای اینکه به شورش خود مشروعیت ببخشید تندیس های خدایان را لمس می کرده. خشایارشا هم برای این که دیگر کسی نتواند شورش کند تندیس ها را نابود کرد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.