افزودن نظر جدید

پیروفتوای مقام معظم رهبری وسیره امیرالمومنین درباره عایشه درجنگ جمل ازلحاظ فقهی امربسیارروشن است،امازمان شناسی شیعه درموارداختلاف، اهم زمان است که میتواندنقش منافقین وجواسیسی چون یاسرالحبیب رادرایجاداختلاف منتفی کندواین به جزروشنگری بدنه روحانیت خوش فکرمیسورنیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.