افزودن نظر جدید

اگر ما آریایی را نام یک قوم بدانیم، بله به نظر میرسد که بوده باشند. هرچند شاهنامه هیچ گاه از لفظ آریایی استفاده نکرده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.