افزودن نظر جدید

1. به حرف خالقی مطلق استناد نکردیم. به حرف فردوسی در شاهنامه استناد کردیم. خالقی مطلق فقط تصحیح کننده شاهنامه هست. نه گوینده و سراینده. 2. آنجایی که خالقی مطلق حرف درستی بزند قبول میکنیم. اما قرار نیست هر سخن غیر منطقی به زبان آورد را قبول کنیم. در یشتهای اوستا که بیشتر آن مربوط به قبل از هخامنشیان است، از کیانیان (مثلا کیخسرو) نام برده. چطور ممکن هست که کیخسرو ربطی به هخامنشیان داشته باشد؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.