افزودن نظر جدید

اول کدام اجازه؟ ثانیا از چه کسی اجازه گرفته؟ از امام معصوم؟ یا از یک کارمند یا مسئول گمراه؟ ثالثا هر کس مجوز دارد یعنی راست و درست است؟ و نباید تقد کرد؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.