افزودن نظر جدید

علی کریمی دروغ گفت و اون عبارت از کوروش نبوده. بلکه وصیت علی بن ابیطالب به پسرش بوده که علی کریمی به اسم کوروش جعل کرد: https://www.adyannet.com/fa/news/27611
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.