افزودن نظر جدید

سيد جمال الدين نه ايرانى كه افغانى بود و يك سنى بسيار متعصب نيز بود. او هزاره هاى كه عمدتا شيعه مذهب هستند را رافضى مى دانست. حال اينكه او شيعه باشد يا سنى، افغانى باشد يا ايرانى هيچ دودى را دوا نمى كند. او حامل و عامل بنيادگرايي بود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.